barndiabetesfonden
esk

ledningsutv

Ett behovsanpassat program för hållbart ledarskap och effektiva team

Chefspoolens ledningsutvecklingsprogram baseras på forskning och teori såväl som på tillämpad praktik. Programmets beståndsdelar:

 • Ett behovsanpassat program i dialog med uppdragsgivaren
 • Uppdraget, målet och tydliga roller som plattform för utvecklingen. En context-dialog för att tydliggöra sammanhang, roller, förväntningar, ledardeklaration, ledarvision.
 • Grupprocessarbete, analys, handlingsplaner och feedback, där kommunikation och dialog mellan ledare och grupp är viktiga processredskap.
 • Hållbarhet och humanism som ledstjärnor. Kulturanalys, värderingsarbete.
 • Fördjupning och reflekterande problemlösning, där ett systemiskt angreppssätt och lösningsfokus är viktiga principer.

Innehåll grundupplägg (vanligen under 6 månader)

 1. Behovsanalys och förberedelser i nära samarbete med uppdragsgivaren.
 1. Internat (två dagar):

– Uppdrag och måldialog

– Roll och affärsmannaskap

– Kommunikationsmönster och metoder

– Implementeringsstrategier

– Verktyg för framgångsrika team

– Processarbete och träning av metoder

– Ledarvisioner och hållbarhet i ledarrollen

Hemarbete (plus eventuella stödinsatser i form av individuell coaching)

 1. Uppföljning (en dag):

Presentationer, feedback, skarpa case, strategiarbete och värdegrundsprocess

Hemarbete

 1. Uppföljning (en dag):

Presentationer, feedback, årsplanering, summering och avslutning

Ett program baserat på forskning och tillämpad praktik

Chefspoolens ledningsutvecklingsprogram baseras på gruppteori, systemteori, ledar- och managementteori såväl som på tillämpad praktik. Tre väsentliga teorier i programmet:

Systemteorin handlar framför allt om att identifiera små och stora system och hur de hänger samman. Ett viktigt verktyg är context-skapande dialog kring mål, roller och ramar. Metoder vi använder är bland annat: Framgångsberättelsen, AI Appreciative Inquiry och lösningsfokus.

Resiliens är ledarens/individens/organisationens förmåga att hålla och uppfylla uppdraget – helt enkelt kompetens för en hållbar organisation. Metoder vi använder är bl.a. dialog, AI, målarbete och skattning av de sex resilienskompetenserna:

 1. Mål
 2. Klara utmaningar
 3. Medvetenhet om värderingar
 4. Livsbalans
 5. Empati
 6. Självkännedom och självkontroll

Humanism handlar om organisationens/företagets högsta värde. Värdegrundsarbete för att utforska vad vårt högsta värde egentligen är och vilka konsekvenser detta får för verksamheten. I en humanistisk organisation krävs långsiktighet, autentiskt transparent ledarskap och en uppskattande dialog. Metoder vi använder är bl.a. värderingsdialog, reflekterande team

Resultat

– Tydligare målformulering och ökad måluppfyllelse

– Ökad hanterbarhet genom självinsikt och fler verktyg

– Ökad effektivitet i ledningsgruppen/teamet/gruppen

– Tydlighet i uppdrag, mål och roller

– Tryggare och tydligare ledarskap

– Mer konstruktiva kommunikationsmönster och ökad förmåga att ge och ta emot både positiv och negativ feedback.

Vill du veta mer?

Ring 020- 712 712 eller kontakta någon av oss direkt.