barndiabetesfonden
esk

coachingledarskap

Chefspoolens coaching syftar till att skapar insikt om hur man bäst utvecklar den kapacitet, de förmågor och egenskaper som redan finns hos individen.

Vi hjälper chefer att utveckla sitt ledarskap och coachar
medarbetare exempelvis i samband med organisationsförändringar. Syftet med coaching kan också vara att finna nya karriärvägar, få stöd i en enskild fråga eller kanske att komma ur ett beteende och förändra en vana.

Chefspoolens process följer dessa steg:

1) Behovsanalys och kundanpassning

2) Djupintervju, Personanalys, Begåvning/Kapacitetstest.

Coachande samtal som är anpassade efter individens behov

3) Uppföljning

Vi gör alltid en behovsanalys och ett upplägg anpassat för uppdragsgivaren. Antal samtalstillfällen och typen av verktyg beror på syftet med coachingen.

Den initiala djupintervjun syftar till att kartlägga förväntningar, målsättning, personens bakgrund, ansvarsområden, egenskaper, drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden. Vi behandlar synen på arbetet och rollen, motgångar och framgångar. Vilka är aktuella dilemman och utmaningar?

Personlighetsanalys och begåvning/kapacitetstest ger viktiga och användbara insikter om det egna beteendet och utgör en viktig grund för rätt frågeställningar i coachingen.

En mycket betydelsefull del i processen är hemuppgifter mellan samtalstillfällena, det vill säga att gå tillbaka till verksamheten och praktisera de verktyg och förhållningssätt som diskuterats i coachingen. Det gäller vare sig coachingen sker vid enstaka tillfällen eller pågår under längre tid.

Vi följer upp 4-6 månader efter coachingen med både den coachade och uppdragsgivaren.

Ledarutveckling genom individuell coaching

Syftet kan vara exempelvis:

 • Få fler verktyg i ledarskapet
 • Konflikthantering
 • Ny som chef
 • Som komplement till utvecklingssamtal
 • Hjälp vid organisationsförändringar
 • Generell individuell utveckling

Coachingen tar ett helhetsgrepp på den individuella ledarrollen, i syfte att utveckla så väl individen som resultatet av verksamhetsområdet man ansvarar för. Med utgångspunkt i den befintliga affärsplanen identifieras vilka mellanmänskliga hinder som bromsar möjligheten till bättre resultat. Kommunikation, relationer och ledarstil diskuteras och utvecklas. Hela samarbetet bygger på ledarens egna initiativ och behov av utveckling. Denna insats riktar sig främst till personer med formellt ledar- och personalansvar som vill ta ett nytt grepp om sitt ledarskap – och sin livssituation.

Antal samtalstillfällen och typ av verktyg beror på syfte och behov. Exempelvis är en s.k. 360 graders kartläggning ett viktigt verktyg för att nå ökad självkännedom som ledare.

Coaching av medarbetare

Syftet med att coacha medarbetarna individuellt kan exempelvis vara:

 •  Som ett komplement till utvecklingssamtal
 • Organisationsförändringar
 • Konflikter
 • Generell individuell utveckling

Antal samtalstillfällen och typ av verktyg beror på syfte och behov. Det kan vara ett enskilt tillfälle, som komplement till utvecklingssamtalet och till chefens egen dialog med medarbetarna, plus en uppföljning. Men det kan också behövas ett flertal möten över längre tid, om det exempelvis handlar om organisationsförändringar, stöd i en ny roll eller kanske om den individuella coachingen är ett resultat av en teamanalys som gjorts av arbetsgruppen.

Karriärcoaching

Alla brottas vi med ökade prestationskrav och snabbare beslutsfattande i ett hjul, som verkar snurra fortare och fortare. Dagligen ställs vi inför olika möjligheter, krav och drömmar att leva upp till. Detta handlar då bara om vårt yrkesliv. Lägger vi dessutom till vår personliga del av tillvaron kan uppgiften vissa dagar kännas övermäktig.

I denna coaching tar vi utgångspunkt ifrån det affärsmässiga och yrkesrelaterade beteendet i syfte att skapa bättre struktur, tydlighet, resultat och relationer i det du företar dig. Vi jobbar med positiv förstärkning och fokuserar på det som är bra i syfte att öka viljan till att ta itu med utmaningar. Att anlita en coach är ett tecken på insikt, vilja att utvecklas och att förändra sitt nuläge. Det är en styrka att inse sina begränsningar.

Skräddarsydd insats

I en kortare insats för att få stöd i agerandet inför en viktig uppgift, ett svårt beslut eller ett vägval hjälper vi till att förtydliga handlingsalternativen och ger verktyg för att prestera bättre.

Fungerar bra exempelvis:

 • förbereda presentationer
 • effektivisera mötesteknik
 • karriärcoaching
 • stöd i enskild ledarskapsfråga
 • förändra vanor

Vill du veta mer?

Ring 020- 712 712 eller kontakta någon av oss direkt.