Coaching och ledarskapsutveckling

Coaching/Chefsstöd

Chefspoolens coaching syftar till att skapa insikt om hur man som ledare bäst utvecklar den kapacitet, de förmågor och egenskaper som redan finns hos individen.

Syftet kan exempelvis vara:

 • Få fler verktyg i ledarskapet
 • Konflikthantering
 • Ny som chef
 • Som komplement till utvecklingssamtal
 • Hjälp vid organisationsförändringar
 • Generell individuell utveckling

Chefspoolens process följer dessa steg:

1) Behovsanalys och kundanpassning

2) Djupintervju, Personanalys, Begåvning/Kapacitetstest

Coachande samtal som är anpassade efter individens behov

3) Uppföljning

Vi gör alltid en behovsanalys och ett upplägg anpassat för uppdragsgivaren. Antal samtalstillfällen och typen av verktyg beror på syftet med coachingen.

Den initiala djupintervjun syftar till att kartlägga förväntningar, målsättning, personens bakgrund, ansvarsområden, egenskaper, drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden. Vi behandlar synen på arbetet och rollen, motgångar och framgångar. Vilka är aktuella dilemman och utmaningar?

Personlighetsanalys och begåvning/kapacitetstest ger viktiga och användbara insikter om det egna beteendet och utgör en viktig grund för rätt frågeställningar i coachingen.

En mycket betydelsefull del i processen är hemuppgifter mellan samtalstillfällena, det vill säga att gå tillbaka till verksamheten och praktisera de verktyg och förhållningssätt som diskuterats i coachingen. Det gäller vare sig coachingen sker vid enstaka tillfällen eller pågår under längre tid.

Vi följer upp 4-6 månader efter coachingen med både den coachade och uppdragsgivaren.

Ledarutveckling

Ett behovsanpassat program för hållbart ledarskap och effektiva team. Syfte:

 • Tydligare målformulering och ökad måluppfyllelse
 • Ökad hanterbarhet genom självinsikt och fler verktyg
 • Ökad effektivitet i ledningsgruppen/teamet/gruppen
 • Tydlighet i uppdrag, mål och roller
 • Tryggare och tydligare ledarskap
 • Mer konstruktiva kommunikationsmönster och ökad förmåga att ge och ta emot både positiv och negativ feedback.

Programmets beståndsdelar:

 • Behovsanpassning i dialog med uppdragsgivaren
 • Uppdraget och målet. Tydliggörande av sammanhang, roller, förväntningar, ledardeklaration, ledarvision.
 • Grupprocessarbete, analys, handlingsplaner och feedback. Bland annat:
  – Roll och affärsmannaskap
  – Kommunikationsmönster och metoder
  – Implementeringsstrategier
  – Verktyg för framgångsrika team
  – Processarbete och träning av metoder
  – Ledarvisioner och hållbarhet i ledarrollen
 • Kulturanalys och värderingsarbete
 • Fördjupning och reflekterande problemlösning, där ett systemiskt angreppssätt och lösningsfokus är viktiga principer.
 • Uppföljning: feedback, skarpa case, strategiarbete och värdegrundsprocess. Årsplanering, summering.

Teamutveckling

Med teamutveckling förbättrar vi gruppens möjligheter att prestera maximalt som ett lag.

Att titta på sammansättningen i teamet kan vara aktuellt om ni ska nyanställa en av flera teammedlemmar. Det kan även handla om att ni vill utveckla ett befintligt team.

Vi genomför intervjuer och personlighetsanalys med samtliga teammedlemmar och kartlägger deras enskilda arbetsstil och teamroller. Vi belyser drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil. Vi ser styrkor och utvecklingsbehov både hos de enskilda individerna och teamet som helhet. Vi har också möjlighet att analysera teammedlemmarnas begåvning/kapacitet och kartlägga deras verbala, numeriska och abstrakta förmåga.

Våra konsulter på Chefspoolen har egen erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet och är därför ett värdefullt bollplank eller extra resurs i hela eller delar av din teamutvecklingsprocess.

Scroll to Top